به گزارش اکونا پرس،

کاظمـی پس از ارائه گزارش  مدیرعامل سازمان، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی  به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا با تاکید بر ارائه هر چه بهتر خدمات کریمانه به مددجویان و افراد آسیب دیده به تاکید ویژه شهردار تهران بر توسعه خدمات اجتماعی با رعایت کامل شان و کرامت انسانی افراد آسیب دیده اشاره کرده و توسعه پایدار شهر بدون توسعه اجتماعی را غیر ممکن است.

مشاور عالی و مدیرکل دفتر شهردار تهران در پایان گفت: ما باید از همه ظرفیت ها از جمله بهسازی و زیبا سازی فیزیکی مراکز و اجرای طرح های فرهنگی و با بهره گیری از پتانسیل های گروه های داوطلب ضمن افزایش امید و اشتیاق این افراد برای بازگشت به زندگی عادی، به افزایش نشاط و امید در مراکز ارائه دهنده خدمات اجتماعی شهرداری تهران اهتمام ویژه داشته باشیم.