به گزارش اکونا پرس،

حاضران در این بازدید با روند کار در آرادکوه، حجم گسترده مسئولیت ها و ساماندهی شبانه روزی پسماندهای عادی و پزشکی آن هم در شرایط شیوع ویروس کرونا آشنا شدند و اقدامات صورت گرفته را بسیار فراتر از تصورات خود توصیف کردند. 

همچنین در این بازدید حاضران دریافتند که با توجه به وجود 30 تا 40 کانون که می توانند منشا بوی نامطبوع محدوده کهریزک باشند، تقلیل این موضوع به فعالیت های آرادکوه به هیچ عنوان منطقی نیست. 

مقامات قضایی و محیط زیستی در جریان بازدید روز گذشته تاکید کردند که با کاهش حداقلی دفن و افزایش ظرفیت زباله سوزها و سایت کمپوست باید عملکرد موجود را ارتقا داد.