به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، در سه شنبه های بدون خودرو مدیران شهری منطقه ضمن بازدید از محلات در قالب طرح پیمایش محلات منطقه۹، در خیابان اجتماعی واقع در انتهای استاد معین به سی متری جی با دوچرخه رکاب زدند.