پس از شروع طرح در مناطق ۶، ۱۶، ۲۱ و ۲۲ به تازگی منطقه ۸ نیز به محیط زیستی ترین پروژه شهرداری تهران پیوسته است. 

با اجرای طرح کاپ، به تدریج بخشی از مخازن زباله از معابر شهر حذف و مخازن مجزای پسماند خشک و تر به ساختمان ها منتقل می شوند. 

این پروژه با هدف تفکیک پسماند از مبدا، کاهش دفن زباله و در نهایت حفظ محیط زیست انجام می شود.