به گزارش اکونا پرس،

در این برنامه 150 شهروند موفق شدند با شهردار و مدیران شهری این منطقه گفت و گو کنند.

طبق آمار بیشترین فراوانی درخواست ها از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست و معماری و شهرسازی بود که شهردار منطقه دستور رسیدگی به آنها را صادر کرد.

براساس این گزارش، باتوجه به دستورالعمل های بهداشتی مبنی بر کاهش تردد و اجرای فاصله اجتماعی این برنامه در ساختمان اصلی شهرداری منطقه 15 انجام شد.