به گزارش اکونا پرس،

در شهرک شهرداری نیز که طرح کاپ از آن آغاز شده است، در مرداد ۴۸۴کیلوگرم پسماند خشک جمع آوری شده است.

بد نیست بدانید کارکنان شهرداری #منطقه۲۱ هم در محل کار خود و تنها در مرداد ماه ۱۳۳کیلو و ۷۰۰گرم پسماند خشک جمع آوری کرده اند.

این میزان پسماند خشک به دنبال تاکید شهردار منطقه مبنی بر اجرای طرح کاپ ابتدا از ساختمان شهرداری جمع آوری شده است.