به گزارش اکونا پرس،

 ۹۳۵ هکتار است که برای آبیاری این میزان، ۲۱هزار متر مکعب کمبود آب وجود دارد؟

مدیریت شهری منطقه۲۱ برای استحصال بخشی از این مقدار نیاز آبی علاوه بر ایجاد مخازن بتنی در بوستان ها، از مشارکت اجتماعی صنایع در این بخش بهره برده است.

در تفاهم نامه با این صنایع از تصفیه خانه آنها برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود.