به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، به گفته احمد تواهن، اگر همه اقداماتی که در شهرداری انجام می شود در سایه رعایت حقوق شهروندی و با تکیه بر مبانی حقوق شهروندی و با این رویکرد کلی باشد به طور یقین، رضایتمندی شهروندان را هم به دنبال خواهد داشت.

شهردار منطقه سه توضیح داد: در حال حاضر شهرداری منطقه به لحاظ درآمدهای نقدی در رتبه چهارم قرار دارد و درآمدهای غیرنقدی آن حدود 33 درصد تحقق یافته است.

تواهن بیان کرد: با توجه به اینکه، رویکرد شهرداری تهران بیشتر فعالیت در حوزه درآمد زایی نقدی است ما هم همین روش را در پیش می گیریم اما این موضوع منافاتی با فعالیت هایی که باید در بخش غیر نقدی داشته باشیم، ندارد.

شهردار منطقه سه بیان کرد: در این زمینه دو مطلب بسیار حائز اهمیت است، اول اینکه به عنوان یک منطقه برخوردار که منابع مالی غنی ای نسبت به مابقی مناطق شهر تهران دارد، رتبه ای در شان منطقه کسب نماییم و دیگر اینکه در کنار تقویت بخش غیرنقدی، بخش نقدی منطقه را با استفاده از توان و ظرفیت منطقه و تا جایی که حقوق شهروندی به ما اجازه می دهد به کار بسته تا به تعهداتمان در بخش نقدی هم فایق آییم.

 در ادامه، معاونان و شهرداران نواحی ششگانه، گزارشی از روند کسب درآمدهای نقدی و غیر نقدی ارائه کردند.