به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران؛ داوود سیاری رئیس کمیته بررسی و تطبیق با اعلام خبر فوق گفت: طی یک سال گذشته در جریان جلسات متعددی که با تدابیر ریاست محترم سازمان بازرسی برگزار شد، کلیه ابعاد پرونده‌های تخلفاتی با حضور معاونت‌های تخصصی سازمان و مدیران بازرسی مبدأ وقوع تخلف و برخی از افراد مرتبط با پرونده مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمع‌بندی به جهت رسیدگی و طی نمودن مراحل، به مراجع ذیربط قانونی ارسال شده است.

بر اساس این گزارش عبدی مسئول دبیرخانه کمیته بررسی و تطبیق، از پیشگیرانه بودن برخی از اقدامات کمیته بررسی و تطبیق خبر داد و اظهار داشت: این اقدامات متعاقباً در حوزه‌های تخصصی مورد بررسی مضاعف قرار گرفته و جهت بازبینی و اصلاح رویه نیز به مبادی ذیربط اعلام گردیده است.

وی عنوان کرد: عمده تخلفات احصاء شده مربوط به موضوعات شهرسازی و معماری بوده که از مبادی سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸، سامانه ۱۳۷ و گزارش‌های مردمی نشأت گرفته است.