به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومیحضور در پویش سه شنبه های بدون خودرو و لزوم استفاده از دوچرخه جهت بازدید های میدانی بهمراه مدیران ستادی و اعضای شورایاری با هدف تشویق شهروندان و ترویج فرهنگ پسندیده استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک در دستور کار مدیران منطقه ۱۴ قرار گرفته است.