به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه۲۱ صبح امروز، همچنین به ارزیابی چند و چون فرصت های سرمایه گذاری در این ناحیه پرداخت.