به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، این دوره آموزشی با هدف آشنایی مدیران منابع انسانی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با مدل34000 و بستر سازی جهت ارزیابی فراینده های منابع انسانی برای تمامی مدیران و مشاوران حوزه منابع انسانی برگزارشد.
گفتنی است: مدل 34000 یک چارچوب جامع مبتنی بر  تمامی فرایند های منابع انسانی است که به مدیران منابع انسانی سازمان ها کمک می کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت ها، فرایند و نتایج منابع انسانی سازمان، نقاط قوت و فرصت را شناسایی می کند تا برای بهبود و رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ریزی کنند.