به گزارش اکونا پرس،

 نظافت حاشیه بزرگراه و شستشوی جداول و المان های ترافیکی و جمع آوری نخاله ها در این طرح در دستور کار قرار داشت.