به گزارش اکونا پرس،

در سیستم جدید شیرابه پسماند گرفته و تفکیک پاک و درست انجام می شود. علاوه بر این ماشین های بزرگی که باعث ترافیک و نشت شیرابه در شهر می‌شوند جمع‌آوری و انتقال به شکل پاک انجام می شود.

دو ایستگاه در شرق، یک مورد در غرب و یک مرکز نیز در جنوب راه‌اندازی می‌شوند و به زودی نیز یک مرکز در شمال شهر ساخته می‌شود که هر کدام از این ایستگاه ها ۳ تا ۴ منطقه را در بر می‌گیرد.

یکی از کارها در این بخش، ایجاد مرکز تصفیه است که خروجی تصفیه شده وارد اگو شهری می‌شود که توافقات آن با آب و فاضلاب نیز انجام شده است.