به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه14: کامبیز مصطفی پور، شهردار منطقه با بیان اینکه این طرح می تواند تأثیر بسزایی در ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی بانوان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و توسعه ﺗﻌﺎﻣلات اجتماعی در ﻣﻨﻄﻘﻪ داشته باشد، گفت: در طرح کوچه دوستی ﻓﻀﺎﻫﺎی عمومی ﺷﻬﺮی با درک ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺎزﻫﺎ طراحی می شود تا زمینه ﺣﻀﻮر ﺑﺮاﺑﺮ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ برای زنان فراهم شود.   در همین راستا نیز با خلق آثار هنری توسط زنان در محیط‌ های شهری، ضمن ایجاد و توسعه زیبایی بصری برای شهروندان، زمینه ارتقای تعلق محله‌ای، تقویت هویت مکانی و دلبستگی به مکان برای شهروندان ایجاد خواهد شد.

مصطفی پور از این طرح به عنوان یکی از پروژه های منطقه در دستور کار  منطقه نام برد و افزود:   برای نهایی شدن طرح، جلسه های مستمر با حضور مدیران فرهنگی و اجتماعی و ادارات زیباسازی و مدیریت پسماند برگزار می شود. 

به گفته شهردار منطقه یکی از شاخصه‌های کیفی در فضا‌های شهری، گسترش  تعاملات و روابط اجتماعی و مشارکت فعال طیف‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی شهروندان یک شهر است ، از این رو در گام اول این طرح، که برای دو کوچه گلشناس و آشتیانی در نظرگرفته شده ، ویژگی‌های هر محله با مشارکت گروه‌های مختلف تحلیل می شود همچنین موقعیت مکانی و کوچه مناسب انتخاب می‌شود، سپس برای هر مکان به صورت جداگانه فراخوان مشارکت در طراحی و اجرای ایده داده می شود در نهایت با تشکیل اتاق فکری با حضور نخبگان محلی، ایده‌های برتر انتخاب می‌شوند.

شهردار منطقه14 در پایان با اشاره به اینکه  در این طرح، یک کوچه از کوچه‌های هر محله با توجه به دارا بودن بستر‌های مشارکتی در محله انتخاب شده و از بانوان و کودکان و هنرمندان ساکن در آن دعوت می‌شود تا در صورت تمایل پس از ارائه طرح مناسب، کوچه را طراحی و رنگ‌آمیزی کنند، خاطر نشان کرد:  ایجاد حس تعلق محله‌ای، استعداد یابی شهروندان، خلق جاذبه‌های گردشگری برای محله با استفاده از مشارکت مردمی به ویژه زنان و کودکان، از دیگر اهداف  این طرح برای منطقه است. از این رو و با نظارت حوزه اجتماعی ،اداره بانوان و همکاری ستاد راهبری مدیریت محله و برای رسیدن به توسعه محلی در یک نظام اجتماعی مطلوب، کاهش چالش ها و آسیب های شهری،  طرح دوستی در همه کوچه های منتخب منطقه14 اجرایی می شود .