به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، کاظم کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی از برگزاری جلسه ارائه طرح و بررسی راه اندازی مرکز توتیا خبر داد' این مرکز بعد از تائید طرح و طی شدن فرایندهای اداری' در فضایی به متراژ ۱۵۰ متر مربع واقع در خیابان صالح حسینی راه اندازی خواهد شد. 

در این جلسه که با میزانی منطقه و با حضور فراهانی' معاون سازمان رفاه' مشارکت ها و خدمات اجتماعی برگزار شد' پیشنهاد دهنده به دفاع و تشریح طرح و قالب اجرائی آن پرداخت.

 اعتماد سازی از طریق تسهیل گری و تاکید بر نقش سرای محلات و دفاتر توسعه محلی ' ایجاد وب سایت کسب و کار ها' تشکیل شورای راهبردی' ایجاد زنجیره های ارزش در کسب و کارها در راستای توسعه شهری' دیجیتال مارکتینگ و اجتناب از ایستائی و اهمیت مداخله گری اجتماعی از محورهای اصلی مطرح شده توسط اعضا در این جلسه بود.

در این جلسه' فراهانی ضمن نقد و تحلیل دیدگاه پیشنهاد دهنده در خصوص شتاب دهنده های استارت آپی' به اهمیت تعریف درست کار درست برای دفاتر توسعه و تشریح رویکرد جدید شهرداری در راه اندازی مراکز توتیا پرداخت.

در ادامه کمالی نسب' معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ ضمن اشاره به طرح های مشابه در سنوات گذشته' ضمن آسیب شناسی آن' اهمیت توجه به منافع تمامی ذینفعان در اجرای طرح را مورد تاکید قرار داد

او بیان کرد: این مرکز ارائه کننده خدمات تخصصی است که به تقاضاهای احصاء شده برای توسعه کسب و کار از طریق تسهیل گری محله محور پاسخ می دهند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 افزود: در قالب این طرح، افراد مستعد و علاقمند تحت آموزش و ارتقای توانمندی های برنامه ریزی و تسهیل گری برای توسعه کسب وکار، توانمندسازی و کارآفرینی اجتماعی قرار گرفته و اقدام به اجرای پروژه های تسهیل گری در محلات منتخبی از شهر تهران کرده و درنتیجه شبکه دریافت کننده خدمات از مراکز توتیا را ایجاد خواهند کرد.