به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، ارزیابی مدل٣٤٠٠٠ منابع انسانی برای تمامی حوزه های معاونت سرمایه های انسانی شرکت بهره برداری متروی تهر ان وحومه انجام شد.

این ارزیابی در روزهای 13, 14 بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط ارزیابان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. گفتنی است: مدل 34000 یک چارچوب جامع مبتنی بر تمامی فرایند های منابع انسانی است که به مدیران منابع انسانی سازمان ها کمک می کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت ها، فرایند و نتایج منابع انسانی سازمان، نقاط قوت و فرصت را شناسایی می کند تا برای بهبود و رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ریزی کنند.