به گزارش اکونا پرس،

او با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه ورزش بانوان ادامه داد: در سالی که ویروس منحوس کرونا سرزندگی و اقتصاد جامعه را هدف قرار داده و تحریم ها بار مضاعفی را به دوش مردم انداخته، تزریق نشاط و پویایی به جامعه سخت شد ولی شما آن را انجام دادید.

محمدی سپس از معاونت اجتماعی، مدیریت بانوان و مدیر ورزش بانوان به جهت توسعه ورزش شهروندی تشکر کرد.

در ادامه مراسم شهردار منطقه از مربیان ایستگاه های ورزشی که در مدت کرونا از تلاش دست برنداشتند، همچنین از مدیران و کارمندان پرتلاش در حوزه محلات و نیز  نفرات برتر رشته دوگانه دو و دوچرخه بانوان تقدیر کرد.