به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، علی اکبری با اعلام این خبر افزود: در فرآیند تهیة طرح جامع شهر تهران (مصوب سال1386) و با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین سه شاخص ریزدانگی، ناپایداری و نفوذ ناپذیری برای شناسایی محدودة بافت ‌های فرسوده در شهرها، 3268 هکتار به عنوان محدوده بافت فرسوده در شهر تهران شناسایی و تاکنون این محدوده ‌ها ملاک عمل شهرداری و دولت، جهت اعطای تسهیلات و مشوق های نوسازی شهر تهران بوده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بیان کرد که طی سال های گذشته، مراجعات و مکاتبات متعددی ناظر بر عدم قرارگیری برخی بلوک های حائز سه شاخص یاد شده در زمرة بلوک های مصوب، از سوی شهروندان و مراجع رسمی از جمله شهرداری های مناطق 22 گانه و شورای اسلامی شهر تهران به این سازمان صورت گرفت و نتیجة بررسی کارشناسان، به برخی از اعتراضات شهروندان صحه گذاشت. بنابراین و بر اساس جمع بندی نهایی، سازمان نوسازی شهر تهران برآن شد تا الحاق محدوده هایی به بافت فرسوده مصوب شهر تهران را در دستور کار قرار دهد.

علی اکبری توضیح داد: اشکالات وارد بر نقشة مصوب بافت های فرسوده، عمدتاً ریشه در عدم کفایت اطلاعات پایه در زمان شناسایی محدوده‌های فرسوده و یا ایرادات تحلیلی (ناشی از تفاسیر کارشناسی متفاوت در نحوة اعمال شاخص‌های سه گانه) داشته است که سبب شده محدوده هایی از بافت های شهری، با وجود دارا بودن سه شرط مصوب، به عنوان بافت فرسوده شناسایی نشوند و ساکنان این محدوده ها، از تسهیلات و مشوق های ویژه بافت فرسوده محروم بمانند. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد: پس از فرآیند شناسایی و استخراج محدوده‌های الحاقی به بافت فرسوده در سازمان نوسازی شهر تهران، این موضوع با هماهنگی ها و جلسات متعدد برگزار شده در کمیسیون ماده 5 و سپس در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که ساکنان و مالکان این محدوده ها می توانند همانند سایر مالکان پلاک های فرسوده از تسهیلات و تشویقات مقرر شده برای نوسازی برخوردار شوند.

علی اکبری عنوان کرد که این مصوبه حتماً  تأثیر مناسبی بر افزایش سرعت نوسازی در این محدوده ها خواهد داشت.