به گزارش اکونا پرس،

نهم اردیبهشت ماه نه فقط روز شوراها که روز بزرگداشت جایگاه بلند مردم در تعیین سرنوشت خویش است . روح حاکم بر شوراها و اصولا فلسفه شکل گیری این نهاد بر دوری از تمرکز قدرت و روی آوردن به مشارکت اجتماعی است .

یکی از سطوح و ابعاد مهم مشارکت اجتماعی ، حضور جدی ، فعال و مسئولانه در فعالیت های مدنی و اجتماعی است که می توان دال مرکزی و راهبردی ترین بعد آن را در مدیریت شهری مشاهده کرد . مفهومی نو که پس از پیروزی نهضت اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی ایران توجه جدی به آن شد و در فصل هفتم قانون اساسی وارد گفتمان اجتماعی و سیاسی ایران شد .

شوراهای شهر و روستا تبلور عینی مشارکت اجتماعی مردم در اداره شهر هاست که فراتر از این نقش و جایگاه بستری برای تعمیق مسئولیت اجتماعی فراهم می کند .  بدیهی است که این مسئولیت پذیری اجتماعی به نوعی پیش شرط و گام بنیادین حرکت در مسیر توسعه پایدار قلمداد می شود .

اینجانب این روز را به خانواده بزرگ شهرداری تبریک عرض می کنم و امیدوارم با مشارکت گسترده مردم بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری با نهادینه کردن مسئولیت پذیری شهروندی و مشارکت گسترده در رویداد های شهری روز به روز شاهد توسیع فرهنگ شهروندی در سراسر این خاک مظلوم و مقتدر باشیم .