به گزارش اکونا پرس،

کارگران تلاشگران عرصه کار و تولید بوده و با همت والای خود، چرخ صنعت و تولید را به گردش در می آورند. چرخش دست و بازوی کارگران، باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه می شود.

 معلمان نیز کوشندگان راه علم و تربیت بوده و پرچم فرهنگی جامعه را بر دوش می کشند. آنان طلایه داران هدایت، تفکر و اندیشه ورزی هستند که جامعه را بر محور خردورزی، ارزشها و کرامات انسانی استوار ساخته اند‌ .معلمان معمارهای اندیشه بوده و شغلشان انسان سازی است‌. 

روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه؛ پاسداشت مقام بلند همتانی است که با ایفای نقش تعلیم و تربیت، انسان سازی کرده و همچنین با بازوان توانمندشان جامعه را به سمت رشد و تعالی سوق می دهند.  

جامعه ای که از فرصت تفکر و اندیشه ورزی معلمان و بازوان توانمند کارگران به نحو شایسته بهره مند شود، به پیشرفت و توسعه دوچندان دست می یابد. 

از خداوند منان عزت و سلامتی برای این دو قشر تلاشگر آرزومندم و امیدوارم ضمن ارج نهادن شایسته به مقام والای این عزیزان، گامی در جهت گرم کردن دلهای بزرگ و کاستن دغدغه های آنان برداریم.

وحیدرضا انارکی محمدی_ شهردار منطقه ۱۵