به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه با اشاره به بافت فرسوده محله مینابی گفت:  با تعریض کوچه های صادقی، غنی زاده و واسعی ، خیابان های این منطقه شکل جدیدی به خود گرفتند و بلوار جدیدی نیز احداث شد تا  کوچه های قدیمی جان دوباره ای بگیرند.

به گفته وی در طرح نوسازی جوی ها ، نهرهای روباز به روبسته تغییر و  با کوچک شدن عرض آنها،  پیاده راه عابر در این معابر عریض شد.

محمدی ادامه داد: این تغییرات با استقبال و رضایت شهروندان این محله روبرو شد به طوری که در روز پاسخگویی به سامانه 1888 تعدادی از آنها طی تماس با سامانه از این عملکرد تقدیر کردند.

بنابراین گزارش، عملیات عمرانی در کوچه یوسف کرد به اتمام رسیده و در خیابان های رضایی و راستی گرد در حال اجراست.