به گزارش اکونا پرس،

محمدی شهردار منطقه در این جلسه ضمن پاسخگویی تلفنی به شهروندانی که طبق دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی درخواست های خود را کتبی ارائه داده بودند، به درخواست حضوری شهروندان حاضر نیز، رسیدگی کرد.