به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری با اعلام این خبر، تصریح کرد: در این طرح که در محدوده ای به مساحت 6.3 هکتار تهیه شده است، 311 پلاک مسکونی از طرح فضای سبز خارج شدند و امکان نوسازی پیدا کردند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران توضیح داد: به منظور تأمین خدمات مورد نیاز ساکنین، از ظرفیت اراضی تحت مالکیت شهرداری در پیرامون محدوده استفاده شده و خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و درمانی در همجوار آن پیش بینی شده است.

علی اکبری خاطرنشان کرد: به منظور تشویق ساکنین به تجمیع و نوسازی، امکان تأمین پارکینگ در خارج از قطعه پیش بینی شده و پارکینگ طبقاتی زیرسطحی در همجوار محدوده و در اراضی تحت مالکیت شهرداری پیشنهاد داده شده است.