به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ حسین کاشانی پور شهردار این منطقه در ابتدای شورای معاونین و مدیران گفت: آسیب شناسی، انجام مطالعات دقیق و بررسی کارشناسی تمامی مسائل مرتبط با حوزه شهر و شهروندی، تضمین کننده اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و طرح های عملیاتی است.

وی ادامه داد: یکی از شئون اصلی در مدیریت، خواستار شدن مافوق از زیر مجموعه تحت امر و انجام دقیق کارهاست. بدون پیگیری می بایست روال روتین انجام کارها طی گردد.

شهردار منطقه ۲۱ افزود: ایجاد پیش زمینه های اجرایی خلاقانه و از همه مهم تر تهیه بانک اطلاعاتی روزآمد، به انجام کارهای بزرگ و ماندگار کمک شایانی خواهد کرد. از همه معاونین و مدیران ارشد منطقه ۲۱ درخواست دارم تا روال های معمول اداری را مورد بازنگری قرار دهند.