به گزارش اکونا پرس،

ایمن سازی مسیل ها و  توسعه تفرجگاه های شمال تهران پروژه ای فرامنطقه ای است و خرگوش دره ظرفیت تبدیل شدن به تفرجگاه شهری را دارد و باید این طرح با سرعت بیشتر اجرا شود و همچنین پایدار سازی و رفع خطر املاک حاشیه مسیل دارآباد و ایمن سازی پل های رودخانه برای گردشگران و ایمن سازی جداره های ریزشی شرق منطقه نیز نیاز است سریع تر به اتمام برسد.