به گزارش اکونا پرس،

مراکز نگهداری از گونه های جانوری زنده تحت تملک شهرداری تهران، در داخل برخی بوستان های شاخص و در مقیاس کوچکتر از باغ وحش، احداث گردیده است که در این مراکز، گونه های جانوری زنده با رعایت استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، نگهداری می شوند.

در سال ١٣٩٩ «دستورالعمل ایجاد و مدیریت باغ‌های وحش و پرندگان» توسط معاونت محیط‌زیست‌طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست بازنگری شده است. در این دستورالعمل ضوابط کلی همچون رعایت وسعت محل مورد نظر، الزامات محل زیست، نگهداری و مطلوبیت زیستگاهی جانور، فهرست و مشخصات کامل و تغییرات آماری جانوران نگهداری شده، عدم خرید و فروش، ورود، صدور معاوضه و مبادله ، عدم نگهداری جانوران وحشی نادر، عدم ایجاد اختلال آسایش محل برای شهروندان، رعایت تغذیه مناسب جانور، رعایت مسائل بهداشتی، اجرای مفاد «کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض نابودی(CITES)» و عدم رهاسازی جانور، اشاره شده است. 

 در بازدیدهایی که توسط کارشناس اداره کل محیط زیست شهردارى تهران انجام مى شود، الزامات مذکور مورد بررسی قرار می گیرد و  مراکز نگهداری گونه‌های جانوری زنده به صورت فصلی، موظف به تکمیل فرم های سه گانه سازمان حفاظت محیط‌زیست و ارسال برای اداره کل محیط‌زیست استان تهران می‌باشند، که فرم های مذکور شامل وضعیت باغ وحش،  تغذیه و فهرست حیواناتی که در سه ماهه گذشته به باغ وحش وارد یا از آن خارج و یا در آن متولد یا تلف شده‌اند، می باشد. 

در راستای ضرورت ساماندهی مراکز مذکور، مطابق ابلاغیه اداره کل محیط زیست استان تهران، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، پیگیر ثبت نام این مراکز در سامانه جامع محیط‌زیست https://iranemp.ir (https://iranemp.ir/) در راستای همکار مشترک با سازمان حفاظت محیط‌زیست می باشد.