• وزیر صنعت، معدن و تجارت:

    وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با افزایش تولید، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.