• تاثیر برگزاری نمایشگاه بر توسعه صنعت ساختمان بررسی شد

    یکی از موضوعاتی که سهم بزرگی از دنیای تجارت را به خود اختصاص داده، صنایع ساختمانی، مواد و تجهیزات وابسته است.