اکنون پس از گذشت یک ماه روزه داری و عبادت الهی در نخستین روز ماه شوال  روزی را فرخنده می داریم  که اجر و پاداش آن نزد خداوند رحمان و رحیم  بسی والاست .

عید فطر روز جشن پیروزی بر هوای نفس و شیطان و موفقیت بر انجام دستورات الهی است. 

عید فطر ، عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.

رمضان  تنها لب فرو بستن و نیاشامیدن و نخوردن نیست  بلکه امتحانی الهی برای بازگشت به حقیقت وجود و پاکسازی نفوس  برای رسیدن به قرب الهی است .    عید فطر عید شادی و دست افشانی بر رفتن رمضان نیست  بلکه  عید بر آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو است. 

از خداوند تبارک و تعالی برای همگان ، خصوص یاران ، همراهان و همکاران نیک اندیش و متعهد به ادای فرامین الهی و جهد و کوشش در جهت آبادانی میهن اسلامی که خود جهادی است ارزشمند در راه رضایت خداوند  دو عالم ، سلامتی، تندرستی و شادکامی آرزومندم.                                                                                              ناصر تقی زاده