به گزارش اکونا پرس،

 نگارندگان همچنین اذعان داشته اند این حمایتهای بی شائبه و مستمر، موجب ایجاد انگیزه و اراده مضاعف آنان در محقق سازی  اهداف شرکت و افزایش راندمان تولید و  بهره وری در بین پرسنل شرکتهای پیمانکاری گردیده است .