• به مناسبت فرارسیدن 17مرداد و«روز خبرنگار»;

    «خبرنگاری»حرفه‌ای که شب و روز ندارد، باید مدام در پی خبر باشید و با خبر، باید با پذیرفتن خطر‌ات بسیار زیاد، صادقانه بنویسید،برای سلامت فرهنگی و فکری جامعه خود.…