• "پرونده های فلسطین" هیسپان تی‌وی بررسی می‌شود؛

    شبکه هیسپان تی‌وی در برنامه "پرونده های فلسطین" نگاهی دارد به تاثیرات نسل کشی مردم غزه بر کاهش محبوبیت جو بایدن.