• پرس تی وی زیر سوال می برد؛

    ریچارد مدهرست در برنامه این هفته خود با عنوان «اعلامیه با مدهرست» (Richard Medhurst) شبکه پرس تی وی عوام فریبی برخی از اعضای شناخته شده حزب دموکرات آمریکا را…