به گزارش اکونا پرس،

از افرادی که به سینما رفته‌اند، ٢٩,٩درصد یک‌بار، ٢٨.٣ درصد دوبار و ٤١.٨ درصد، بیشتر از دوبار به سینما رفته‌اند.

٥٩,٤ درصد افراد با خانواده به سینما رفته‌اند، ٣٧.٢ درصد با دوستان و ٤.٣ درصد یا به تنهایی یا با سایر افراد به سینما رفته اند.

ژانرهای (موضوع) اجتماعی و کمدی بیشترین مخاطب را در سینما داشته است.