• در پی احتمال استفاده از دستگاه ماینر در یک واحد صنعتی در شهر صنعتی کاوه ،ماموران انتظامی در منطقه حضور یافتندو پس از بازرسی ۳۱ دستگاه ماینر(مبدل ارز دیجیتال)…