• رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک خبر داد:

    ابوالفضل جلالوندی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه افزایش آمار متوفیان نسبت به سال گذشته، باعث تکمیل فضای قبور عمومی آرامستان در سال جاری گردیده، گفت: در ف…