به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت  امین عباسی از باشگاه آرمان گهر سیرجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 800 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت محمد نصرتی از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 625 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 57 میلیون و 225 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت سعید محمدی فر از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 28 میلیون و 250 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 66 میلیون و 15 هزار و 850 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 271 میلیون و 750 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمد جواد عشقی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 193 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 218 هزار و 300 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت احسان سهیلی مقدم از باشگاه مقاومت البرز (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت مبلغ 900 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 19 میلیون و 620 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمود فکری از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد و 259 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 223 میلیون و 646 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به مبلغ یک میلیارد و 441 میلیون قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت رضا خالقی فر از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 986 میلیون و 137 هزار و 12 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 261 میلیون و 297 هزار و 787 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به مبلغ 563 میلیون و 862 هزار و 988 ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت مسعود عبدالهی از باشگاه مس سونگون ورزقان (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت به مبلغ 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17 میلیون و 330 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.