به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای احسان مرادیان با وکالت آقای سید مهدی محمودی بطرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 3169 مورخ 1401/11/17 کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که دلالت بر پذیرش رای مورخ 1401/1/8کمیته انضباطی باشگاه مذکور دائر بر کسر تعلیقی ده درصد مبلغ قرارداد بازیکن احسان مرادیان به جهت ارتکاب مجدد تخلف و رفع تعلیق محکومیت مذکور دارد که بر این اساس مبلغ 6/500/000/000 ریال از خواسته 14/852/455/000 ریالی خواهان بدوی کسر و حکم بر محکومیت باشگاه به پرداخت 8/352/455/000 ریال درحق بازیکن صادر شده است علی ایحال نظر به اینکه در حکم مورخ 1401/1/8کمیته محترم انضباطی باشگاه فولاد خوزستان هرچند مدت تعلیق مجازات کسر ده درصد مبلغ کل قرارداد تعیین نشده است ولیکن رفع تعلیق و اجرایی شدن مجازات مستلزم احراز وقوع تخلف از سوی کمیته انضباطی مربوط و صدور حکم با وصف رعایت تشریفات دادرسی و حق دفاع به متخلف است لذا صرف مرقومه مدیرعامل محترم باشگاه در خطاب به امور حقوقی دلالتی بر صدور حکم محکومیت منتهی به رفع تعلیق دادنامه 1401/1/8 ندارد از این رو با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان ، ضمن نقض این قسنت از دادنامه ، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت 6/500/000/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی مربوط درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.