به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت محمدجواد صفری از باشگاه چیپس کامل (رکن آذین)، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 290 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28 میلیون و 122 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمد مهدی خانی از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت 2 میلیارد و 20 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 104 میلیون و 640 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت علی آزادمنش از باشگاه ون پارس نقش جهان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان مبلغ 3 میلیارد و 360 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مصطفی ناییج پور از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 35 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 66 میلیون و 163 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 465 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت جهانبخش ذبیحی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 25 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 65 میلیون و 945 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 275 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.