به گزارش اکونا پرس،

با توجه به شکایت طه شریعتی خامنه از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 109 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان را به خواسته مازاد بر محکوم به، قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت هومن صمیمی از محمدرضا آزادی (بازیکنان باشگاه آلومینیوم)، محمدرضا آزادی به پرداخت مبلغ 187 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 87 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 562 میلیون و 500 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت حمیدرضا جعفری از باشگاه ون پارس نقش جهان، با توجه به اعلام رضایت خواهان، کمیته وضعیت قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت امین اسدی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 160 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 68 میلیون و 880 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 340 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت باشگاه دریای کاسپین بابل از وحید بیاتلو و باشگاه خوشه طلایی ثنا، بیاتلو به پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 152 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه دریای کاسپین محکوم شد.

*در پی شکایت اکبر آفاق از باشگاه شهرداری شمس آذر قزوین، کمیته وضعیت به استناد بند 6 ماده 26 مقررات نقل و انتقالات قرار رد صادر کرد.