به گزارش اکونا پرس،

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران  نسبت به رأی شماره 1005   مورخ 22/5/1402 کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای سید مهدی رحمتی سرمربی تیم نساجی مازندران بهیک جلسه محرومیت تعلیقی از همراهی تیم تا پایان فصل  جاری و دو میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی و رفتار غیر ورزشی در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم نساجی مازندران و پیکان تهران از سری مسابقات لیگ برتر هفته اول فوتبال کشور در تاریخ 18/5/1402 صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد.

*در خصوص استیناف باشگاه فولاد خوزستان نسبت به رأی شماره 1042  مورخ 31/5/1402 کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای احمد ظهیری ( تدارکات )  تیم فولاد خوزستان به دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه فوتبال بین دو تیم فولاد خوزستان ( میزبان ) و صنعت نفت آبادان (میهمان )در مورخ 25/5/1402 با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد.

*در خصوص استیناف آقایان 1- فرهاد فخیم بازیکن تیم مس سونگون ورزقان  2-  مهدی مرشدی مدیر تیم مس سونگون ورزقان 3- علی مرتی بازیکن سن ایچ ساوه  نسبت به رأی شماره 1072  مورخ 6/6/1402 کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محرومیت و پرداخت جریمه نقدی برای هر کدام از نامبردگان بدلیل رفتار غیر ورزشی منجر به درگیری و بدرفتاری در قبال بازیکن تیم مقابل در جریان مسابقه فوتسال بین دو تیم سن ایچ ساوه( میزبان ) و مس سونگون ورزقان ( میهمان ) از سری مسابقات لیگ برتر کشور در مورخ 31/5/1402 صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، با تعدیل مبلغ جزای نقدی هر کدام به سی میلیون ریال تائید و اعلام می گردد .

*در خصوص استیناف آقای مهدی جاوید با وکالت آقایان سید محمد رسول باختر و محمد صابر مهدوی به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی کراپ الوند  نسبت به رأی شماره 3599 مورخ 21/5/1402 کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محرومیت چهار ماهه تجدیدنظرخواه از شرکت در بازی های رسمی اعم از باشگاهی و ملی به لحاظ نقض قرارداد و پرداخت 000/000/850 ریال در حق تجدیدنظرخوانده موضوع ماده 18 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد در اجرای محرومیت مذکور رعایت بند 8 ماده 18 مقررات فوق الاشاره ضروری است. این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی و اقتصادی تراکتور نسبت به رأی شماره 1033   مورخ 31/5//1402 کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر در بازی خانگی که به مدت شش ماه تعلیق گردیده و 000/000/600 ریال جریمه نقدی بدلیل انداختن لیزر و استفاده از مواد آتش زا و پرتاب اشیاء به سمت بازیکنان حریف و توهین به سرمربی حریف توسط تماشاگران منتسب در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم تراکتور تبریز ( میزبان) و پرسپولیس ( میهمان ) در مورخ 25/5/1402 صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد.

*در خصوص استیناف باشگاه سپاهان اصفهان نسبت به رأی شماره 1032   مورخ 31/5/1402کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در بازی خانگی (تعلیق به مدت شش ماه ) و یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل استفاده از الفاظ توهین آمیز توسط تماشاگران منتسب و استفاده از مواد دودزا در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم سپاهان اصفهان ( میزبان ) و تراکتور ( میهمان) ازسری مسابقات لیگ برتر هفته اول کشور در مورخ 19/5/1402 صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد.

آرای صادره قطعی است.