به گزارش اکونا پرس،

آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت محمدجواد پاک سیما از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت سجاد تقوی از باشگاه استقلال ملاثانی، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان دو میلیارد و 950 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت باشگاه استقلال خوزستان از رضا مروانی، وی به پرداخت مبلغ 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17 میلیون و 440 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه استقلال خوزستان محکوم شد.

*در پی شکایت احسان علوان زاده از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  190 میلیون و 750 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت استقلال خوزستان از حسین مددی، بازیکن تیم آلومینیوم اراک، وی به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.