به گزارش اکونا پرس،

 اعلام کمیته اخلاق، رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس جهت ادای پاره ای از توضیحات روز 23 دیماه باید در این کمیته حضور داشته باشد.

عدم حضور در جلسه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.