به گزارش اکونا پرس،

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت جلال هاشمی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 42 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 915 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان را نسبت به مبلغ 10 میلیون ریال قابل رسیدگی نمی داند. (این رای قطعی است)

*براساس رای صادره شده در پرونده شکایت مسعود حق جو از باشگاه بادران تهران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 820 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 17 میلیون و 876 هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

*در پی شکایت یوسف وکیا از باشگاه نفت و مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 35 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت مبلغ 350 میلیون ریال از دعوای خواهان را رد کرد.

*در پرونده شکایت میلاد ابطحی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 608 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 12 میلیون و 160 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت مابقی مبلغ مورد درخواست را با توجه به عدم استحقاق خواهان رد کرد.

*با توجه به شکایت محمدرضا نجفی از باشگاه ایرانجوان بوشهر، این باشگاه محکوم به پرداخت مبلغ 315 میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 6 میلیون و 867 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان شد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.