به گزارش اکونا پرس،

بیرانوند با نظر کالدرون در روزهای پایانی نیم فصل اول به استراحت پرداخت اما از امروز همراه با سایر بازیکنان تمرینات خود را زیر مربیان انجام داد. بشار رسن و رادووشویچ در تمرین امروز غایب بودند.

ترابی و نعمتی بدلیل مسافرت و هماهنگی قبلی در تمرین نبودند. باشگاه در تلاش است مقدمات بازگشت کالدرون و همکارانش را فراهم سازد.

هیات مدیره و‌‌مدیرعامل از کالدرون زمان کوتاهی خواسته اند و نامه جدیدی هم بمنظور تشریح اقدامات انجام شده، نقل و انتقالات،اردو،وضعیت پرداختی ها به تیم و سایر مسایل دیشب از سوی مدیرعامل و هیات مدیره  برای کالدرون ارسال شد.