به گزارش اکونا پرس،

در مرحله دوم از کمک های نقدی کمیته ملی المپیک به فدراسیون های ورزشی مبلغ 73 میلیاردو 921 میلیون ریال به حساب  های مربوطه واریزشد.
با این حساب فدراسیونهای ورزشی تاکنون 50درصد از بودجه مصوب خود را دریافت نموده اند.
جدول پرداختی کمک های نقدی واریز شده کمیته ملی المپیک به حساب فدراسیونها بدین شرح می باشد.