به گزارش اکونا پرس،

صالح عامری، مسئول مجوز حرفه ای باشگاه فولاد خوزستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به الزمات کنفدراسیون فوتبال آسیا، تاکید و حمایت مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان روند دریافت مجوز حرفه ای باشگاه با ایجاد یک کمیته متشکل از آقای سامانی مدیر روابط عمومی و حسینی نژاد مدیر مالی باشگاه تشگیل گردید و در زمان مقرر فرم ها و الزامات حرفه ای سازی باشگاه در سامانه مربوطه بارگذاری و پس از بررسی از سوی کمیته مجوز حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا، مجوز باشگاه فولاد خوزستان در سال 2021 صادر شد.