به گزارش اکونا پرس،

با توجه تخلف انتسابی حامد لک، دروازه بان تیم پرسپولیس مبنی بر توهین در فضای مجازی و مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مطلب منتشره از سوی وی، تخلف انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شده و مستند به ماده 71 مقررات انضباطی و با رعایت ماده 93و94 این مقررات، لک به توبیخ کتبی وپرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.