به گزارش اکونا پرس،

سرفصل‌های این کارگاه غیر حضوری و یک روزه که با تدریس دکتر مجدالدین مستعان همراه خواهد بود به شرح زیر است:
فلسفه زندگی و ورزش، تفکر حرفه ای، سرمایه‌های روان‌شناختی، زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای، معیارهای زندگی حرفه ای، هدف و زندگی حرفه ای، برنامه‌ریزی حرفه ای، تعهد و شیوه تصمیم‌ حرفه ای، مدیریت زمان، بررسی الگوهای ورزشی و غیر ورزشی و تهیه چک‌لیست اختصاصی زندگی حرفه‌ای.
متقاضیان حضور در کارگاه زندگی حرفه ای (شیوه زندگی قهرمان ها) جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنند:

http://academy.olympic.ir/fa/registration