به گزارش اکونا پرس،

آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت صابر خوش نما از باشگاه شهروند ساری، این باشگاه به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7 میلیون و 630 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت احمدرضا زینوندیان از باشگاه علم و ادب تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 140 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3 میلیون و 52 هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محسن خبیری از باشگاه شهروند ساری، این باشگاه به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و 810 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت باشگاه پیشگامان فنون پارس از باشگاه مقاومت طلایی ایران در خصوص واگذاری امتیاز، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت ناصر عباسی از باشگاه علم و ادب تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 320 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و976 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت علیرضا احمدی پور از وفا هخامنش، کمیته وضعیت وضعیت اعلام کرد، وفا هخامنش به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و 810 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته دعوای خواهان را به میزان یک میلیارد و 310 میلیون ریال مردود اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.