به گزارش اکونا پرس،
در متن پیام تبریک فوق آمده است:
در تاریخ این سرزمین قهرمانانی از دل مردم برخاسته اند که جدای از افتخار آفرینی برای میهن ، منش ومرام پهلوانی،سخاوت،فتوت و با معرفت زیستن و با فضیلت رفتن زندگی خود، اعتبار بخشیدند.تختی اینگونه درذهن وروح جامعه مانا گردید.
زاد روز تختی ، روزی بزرگ در تاریخ کشور و منش پهلوانی ایشان، اسوه و الگوی آیندگان گردید.
زاد روز جهان پهلوان تختی نه فقط روز ملی کشتی بلکه روز ملی ستارگانی است که در دل شب های تاریک همچون ستاره ای درخشیدند،
بی شک کشتی ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران زمین داشته و دارد، ورزشی که به مفهوم ومرام پهلوانی اعتباربخشید.
پنجم شهریورماه هر سال بهانه‌ ای است برای اینکه یکبار دیگر سالروز تولد قهرمان اسطوره‌ای ایران زمین را گرامی بداریم، مردماندگار تاریخ پهلوانی که بارها وبارها کام ملت راشیرین نمود و خدمت به محرومین را سرلوحه کارهایش قرارداده بود تا ماندگاری نامش در ذهن مردم ، نه فقط برای کسب مدال جهانی و المپیک بلکه با مردم بودن و با مردم زیستن مرام اوبود ،
"جهان پهلوانا صفای تو باد"
"دل مهرورزان سرای تو باد".