به گزارش اکونا پرس،

حیدر بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال نامه ای را به باشگاههای سپاهان، استقلال و پرسپولیس در خصوص ارائه مدارک در CLAS به شرح زیر ارسال کرد:

پیگیری های متعدد و ارائه توضـیحات و تذکرات لازم به مسـئولین مجوزحرفه ای آن باشـگاه و همچنین توضـیحات و تذکرات لازم درجلسه1400/7/3  با حضور اعضاء استیناف و بدوی به مسـئولین مجوزحرفه ای آن باشگاه درخصوص بارگذاری و ارائه مستندات مربوطه درسیستم CLAS ،متاسفانه تلاش های مسـئولین مجوزحرفه ای آن باشـگاه در این رابطه با توجه به اعلام نواقص و یادآوری های لازم کافی نبوده و همچنان مـدارک مربوطه در سیستم CLAS ناقص می باشـند.

 لازم به یادآوری می باشدعدم تسریع آن باشگاه در ارائه مدارک می تواند منجر به مواردی گردد که پیامدهای خوشایندی درصدور مجوز آن باشگاه نداشته باشد. از آنجایی که رونـد ارائه مسـتندات مطابق باجدول زمانبندی اعلام شده در روزهای پایانی خود می باشد، بر همین اساس به قید فوریت و متمرکزشدن نیروهای کافی درحداقل زمان باقی مانده ترتیبی اتخاذ شود تا از مشکلات آنی ممانعت بعمل آید