به گزارش اکونا پرس،

 قرعه‌کشی فصل بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، امروز (شنبه) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم لیگ برتری و مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد.

هفته اول
پیکان - نفت مسجدسلیمان
پدیده - آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان - ذوب‌آهن
فولاد خوزستان - پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان - تراکتور
استقلال - هوادار
نساجی مازندران - فجرسپاسی شیراز
سپاهان - مس رفسنجان

هفته دوم
نفت مسجدسلیمان - سپاهان
مس رفسنجان - پدیده
ذوب‌آهن - استقلال
آلومینیوم اراک - فولاد خوزستان
هوادار - پیکان
فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان
تراکتور - صنعت نفت آبادان
پرسپولیس - نساجی مازندران

هفته سوم
پدیده - نفت مسجدسلیمان
پیکان - ذوب‌آهن
فولاد خوزستان - مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران
استقلال - تراکتور
آلومینیوم اراک - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - فجرسپاسی شیراز
سپاهان - هوادار

هفته چهارم
نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
هوادار - پدیده
ذوب‌آهن - سپاهان
تراکتور - پیکان
پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز - استقلال
مس رفسنجان - آلومینیوم اراک
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

هفته پنجم
آلومینیوم اراک - نفت مسجدسلیمان
پدیده - ذوب‌آهن
فولاد خوزستان - هوادار
پیکان - فجرسپاسی شیراز
صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان
سپاهان - تراکتور
استقلال - نساجی مازندران
مس رفسنجان - پرسپولیس

هفته ششم
نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان
تراکتور - پدیده
ذوب‌آهن - فولاد خوزستان
نساجی مازندران - پیکان
گل‌گهر سیرجان - استقلال
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
فجرسپاسی شیراز - سپاهان
هوادار - آلومینیوم اراک

هفته هفتم
پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
پدیده - فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن
فولاد خوزستان - تراکتور
پیکان - گل‌گهر سیرجان
صنعت نفت آبادان - استقلال
سپاهان - نساجی مازندران
مس رفسنجان - هوادار

هفته هشتم
هوادار - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران - پدیده
ذوب‌آهن - مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان - پیکان
گل‌گهر سیرجان - سپاهان
تراکتور - آلومینیوم اراک
استقلال - پرسپولیس

هفته نهم
نفت مسجدسلیمان - ذوب‌آهن
پدیده - گل‌گهر سیرجان
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
پیکان - استقلال
مس رفسنجان - تراکتور
پرسپولیس - هوادار
آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز
سپاهان - صنعت نفت آبادان

هفته دهم
تراکتور - نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان - پدیده
ذوب‌آهن - هوادار
گل‌گهر سیرجان - فولاد خوزستان
پیکان - پرسپولیس
استقلال - سپاهان
فجرسپاسی شیراز - مس رفسنجان
نساجی مازندران - آلومینیوم اراک

هفته یازدهم
پرسپولیس - ذوب‌آهن
سپاهان - پیکان
آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان
هوادار - تراکتور
پدیده - استقلال
نفت مسجدسلیمان - فجرسپاسی شیراز
فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان
مس رفسنجان - نساجی مازندران

هفته دوازدهم
نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان
پیکان - پدیده
تراکتور - ذوب‌آهن
استقلال - فولاد خوزستان
سپاهان - پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک
فجرسپاسی شیراز - هوادار

هفته سیزدهم
فولاد خوزستان - پیکان
نفت مسجدسلیمان - گل‌گهر سیرجان
پرسپولیس - تراکتور
آلومینیوم اراک - استقلال
ذوب‌آهن - فجرسپاسی شیراز
پدیده - سپاهان
مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان
هوادار - نساجی مازندران

هفته چهاردهم
صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران - ذوب‌آهن
سپاهان - فولاد خوزستان
فجرسپاسی شیراز - تراکتور
پدیده - پرسپولیس
استقلال - مس رفسنجان
پیکان - آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان - هوادار

هفته پانزدهم
فولاد خوزستان - پدیده
مس رفسنجان - پیکان
ذوب‌آهن - گل‌گهر سیرجان
نفت مسجدسلیمان - استقلال
پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - سپاهان
هوادار - صنعت نفت آبادان
تراکتور - نساجی مازندران